ไทยโปรแกรม

โรงเรียนของเราพร้อมด้วยบุคคลาครูผู้สอนคนไทยล้วนเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ  ที่มีประสบการณ์ในการสอนและการจัดหลักสูตรการเรียน และในปีนี้ เราได้จัดเตรียมให้มีครูชาวต่างประเทศให้เป็นผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นโปรแกรมไทยด้วย  เพื่อนักเรียนของเราทุกคนจะได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

  • ครูผู้ทรงคุณวุฒิและมีความกระตือรือร้น
  • หลักสูตร ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
  • สอนภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้น
  • ห้องเรียนสะอาดและทันสมัย
  • จำนวนนักเรียนแต่ละชั้น กะทัดรัด เหมาะสม

โปรแกรมไทย  เราเปิดรับตั้งแต่ระดับ เตรียมอนุบาล, ระดับอนุบาล, และระดับประถม