หลักสูตร โปรแกรมภาษาอังกฤษ

เราใช้บุคลากรครูผู้สอน ทั้งชาวต่างประเทศและครูคนไทยสอนในหลักสูตรการเรียน  เพื่อที่นักเรียนะได้รับการพัฒนาตัวเอง ในการเรียนรู้ ด้วยความมั่นใจ ตลอดชีวิตการศึกษาของพวกเขาต่อไป

  • คณะครูผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
  • หลักสูตรการสอน ทั้งโปรแกรมไทยและนานาชาติ
  • ตำรา หนังสือ สื่อการเรียนการสอน จากต่างประเทศ
  • ห้องเรียนกะทัดรัด ทันสมัย

เราได้เปิดชั้นสอน English Program  ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นเตรียมอินเตอร์  โดยเด็กๆได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนด้วย และ ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมปีที่ 2  และในแต่ละปีทางโรงเรียนจะเปิดชั้นเรียนเพิ่ม จนถึงระดับชั้นประถม 6 ในปี 2017