ห้องคอมพิวเตอร์

บรรยาการศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  IMG_3174 IMG_2934IMG_4054
IMG_6335