การสมัครลงทะเบียนเรียน

ตามขึ้นตอนง่ายๆดังนี้…ทางโรงเรียนเปิดทำการรับสมัครในช่วงเดือน เมษายน และ พฤษภาคม และในช่วงเดือนตุลาคม เราก็ยังเปิดรับนักเรียนเข้าใหม่ระหว่างเทอมด้วย   ท่านสามารถนำบุตรหลานมาสมัครลงทะเบียนได้ ทั้งภาคภาษาอังกฤษ EP และ ภาคโปรแกรมไทย

  • ชั้นเตรียมอนุบาล – อายุ 2-3 ปี
  • ชั้นอนุบาล – อายุ 3-5 ปี
  • ชั้นประถม – อายุ  6 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนการสมัครสำหรับผู้ปกครอง มีดังนี้คือ:

  1. กรอกแบบฟอร์มใบรับสมัครให้ครบถ้วน จากฝ่ายทะเบียนโรงเรียน
  2. แนบสูติบัตร  สำเนาทะเบียน หรือ พาสปอร์ต สำหรับผู้ปกครองที่เป็นชาวต่างประเทศ
  3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ
  4. ใบรายงานผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม
  5. นำเอกสารดังกล่าว มาชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงิน   ค่าธรรมเนียมการเรียน

ตามขั้นตอนง่ายๆดังกลาว  ท่านก็สามารถสมัครได้ หรือ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อเราได้ที่นี่